Informace pro zájemce - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Informace pro zájemce

Invest. do cenných kovů > Investiční slitky a mince

V této Informaci jsou informace určené pro zájemce o investování – neprofesionální zákazníky potřebné pro získání základního přehledu o investování. Tato informace není vyčerpávajícím materiálem a pro zájemce o investování je nezbytné doplnit je o poznatky uvedené v literatuře, na internetu apod. Investor má právo vyžádat si jakékoliv další, které považuje za vhodné nebo potřebné, od dodavatele investičních kovů nebo od obchodního zprostředkovatele. Investice není regulována předpisy o cenných papírech, není dozorována Českou národní bankou a obchodní zprostředkovatel ji klientům zprostředkovává jako podnikatel podle živnostenského oprávnění.

Celý tento dokument ke stažení zde.

1. Základní principy investování :
U všech investic jsou obvykle sledovány především tyto cíle : výnos, bezpečnost a likvidita pro určitý objem finančních prostředků. Protože je obvykle nemožné dosáhnout současně splnění všech požadavků, je věcí investora, aby zvolil pro něho vhodný kompromis. Výnos – má za úkol vykompenzovat inflaci a navíc dosáhnout reálného zisku. Likvidita – schopnost investice proměnit se zpět na hotové finanční prostředky, jakmile je investor potřebuje. Bezpečnost – neexistuje žádná investice s úplnou bezpečností, u každé investice se uplatňují investiční rizika. U investic do investičních kovů přistupuje jako významný ( často rozhodující ) požadavek zachování hodnoty investice ( zejména v inflačním ekonomickém prostředí ).

2. Rizika investování :
Riziko nedodržení závazků ( kreditní riziko ) :   riziko, že partner nesplní své závazky ( zcela nebo částečně ) ( banka zkrachuje, stát nevyplatí výnosy ze svých dluhopisů, pojišťovna nevyplatí pojistné plnění . . . ).  U investičních kovů je toto riziko reprezentováno rizikem dodání nepravého zboží. Toto riziko se snižuje ( minimalizuje ) vhodnou volbou důvěryhodného dodavatele investičních kovů ( obchodníka drahými kovy ). Je věcí zprostředkovatele, aby klientovi ( klientům ) napomohl s vhodnou volbou.                                                                                                                                                                                                 
Riziko inflace : hodnota každé investice i všechny výnosy jsou neustále snižovány inflací. Inflace napadá i ty nejodolnější instrumenty zaručené státem. Investiční kovy jsou významným stabilizačním nástrojem proti inflaci vzhledem k omezeným přírodním zdrojům a vysokým nákladům na jejich těžbu.
Riziko kursových změn ( volatilita ) – tržní riziko : všechny významné investiční nástroje (dluhopisy, akcie, podíly podílových fondů i investiční kovy) vlivem měnící se situace na trhu kolísají na svých hodnotách ( některé více, jiné méně ). Kolísání je jejich neoddělitelnou vlastností.
Měnové riziko : riziko vyplývající ze vzájemného kolísání měn. Pro investora je důležitá jeho tzv. referenční měna ( měna, ve které uspokojuje své potřeby ). Měnové riziko může přinést investorovi dodatečný výnos ( při příhodné změně kursů ) nebo naopak ztrátu ( v opačném případě ).
Riziko konfliktu zájmů : při zprostředkování ( a zejména při správě majetku ) může dojít ke konfliktu zájmů. U investičních kovů jsou v protikladu investorovy zájmy co nejnižší kupní ceny ( slitky s vyšší gramáží ) a likvidity ( spíše slitky s nižšími gramážemi, které umožňují snadnou likviditu nebo likviditu při odprodeji po částech ), zprostředkovatel má zájem na vyšší provizi při investici do slitků s nižšími gramáží. Je věcí zákazníka i zprostředkovatele, aby zákazník nebyl poškozen na svých zájmech.
Investiční rizika jsou objektivní a zprostředkovatel je ani při nejlepší vůli není schopen eliminovat, ale vhodnými doporučeními je pouze minimalizovat.

3.  Informace o nákladech investování :   
Investování do drahých kovů je zatíženo náklady stejně jako jakákoliv jiná investiční příležitost. Náklad investování se uvádí jako tzv. prémium, které zahrnuje obvykle náklady na výrobu investičních slitků ( nebo mincí ), obalové materiály, certifikaci, dopravy, marži obchodníka drahými kovy aj. Prémium je součástí kupní ceny a obvykle je větší u slitků s nižší gramáží.

4. Daně :

Investiční zlato v investičních slitcích a zlaté investiční mince platné jako platidla v zemích jejich původu jsou v ČR i zemích EU osvobozeny od DPH, všechny ostatní kovy včetně investičních slitků a mincí ze stříbra jsou zatíženy obvyklou DPH. Výnosy z prodeje cenných kovů jsou posuzovány jako při prodeji movitých věcí (nedaní se).5. Informace o odměňování zprostředkovatele :
Obchodní zprostředkovatel je odměňován ze strany obchodníka cennými kovy na základě smlouvy o obchodním zastoupení ( zprostředkování ), jeho odměna je zpravidla určitou částí kupní ceny drahého kovu. Pokud je obchodní zprostředkovatel navíc honorován za poradenskou službu klientovi při investování nebo za službu při správě portfolia, je výše honoráře věcí dohody mezi oběma. Je obvyklé, že zprostředkovatel vykonává zároveň úlohu  investičního zprostředkovatele podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

6. Informace o možném střetu zájmů :
Střet zájmů spočívá v zájmu klienta investovat s co možná nejnižšími náklady a v zájmu zprostředkovatele dosáhnout co nejvyšší odměny ( která se odvíjí od kupní ceny investičních kovů a od poplatků zaplacených klientem – zejména IIPlan ). Je věcí dobrého dlouhodobého vztahu se zákazníky, etického přístupu atd. zprostředkovatele, aby preferoval zájmy svých klientů.

7. Zdroje informací :

Za základní zdroje informací jsou považovány literatura i internet podle potřeby doplněné informacemi od zprostředkovatele nebo od pracovníků obchodníka drahými kovy. Klient má právo vyžádat si ( i opakovaně v případě potřeby ) další informace, které považuje za potřebné. Je věcí investora, aby si opatřil dost informací předtím, než poukáže finanční prostředky určené k investování a má se za to, že je považoval za dostatečné a že dostatečně porozuměl poskytnutým informacím, pokud poukázal finanční prostředky.

8. Informace o právech zákazníka :
Investor má právo na poskytnutí služeb obchodního zprostředkovatele přiměřeně svým přáním a potřebám, je jeho věcí, aby své požadavky vyjádřil srozumitelně. Má také právo na poskytnutí i následných služeb ( poskytnutí služeb v průběhu investice nebo při jejím odprodeji ). Nemá však právo na kompenzaci v případě poklesu hodnoty jeho investice nebo v případě malých dosažených výnosů. Má právo si stěžovat v případech, že byla porušena jeho práva ( nikoliv v případě nízkých výnosů nebo poklesu hodnoty investice ).

9. Stížnosti :

V případě, že je zákazník přesvědčen, že byl na svých právech ukrácen ze strany obchodníka drahými kovy, doporučuje se zásadně, aby se obrátil na svého obchodního zprostředkovatele a s ním věc konzultoval a vyžádal si jeho součinnost. Pokud to považuje za nezbytné, může se se stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, telefon : 296 366 360, která vykonává dohled v oblasti obchodních vztahů. V případě, že si chce stěžovat na obchodního zprostředkovatele, doporučuje se, aby se v první řadě obrátil přímo na něho a věc spolu vyjasnili. Dále se klient může obrátit na obchodníka drahými kovy, u kterého realizoval svoji investici.

10.  Identifikace obchodního zprostředkovatele :

Ing. Viktor Harnach, obchodník a zprostředkovatel, nar. 24.července 1959, č. OP 106396705, IČO 44728131, trvale bytem v Klecanech č. 345, PSČ 250 67, adresa pobytu ( i kanceláře ) Do Čertovky 491, Klecany.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky