Záruka - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Záruka

    Službu finančního zprostředkovatele a poradce poskytuji jako profesionál. Za kvalitu svých služeb ručím. Došlo-li by k chybě, chybnému pokynu, nesprávnému finančnímu převodu apod. s následnou finanční ztrátou, kterou bych zavinil, jsem připraven kterémukoliv poškozenému klientovi ji vyrovnat v plné výši.

    Výše uvedené záruce nelze rozumět tak, že bych ručil např. za vzestupný vývoj investic. Investice kapitálu v sobě nesou nevyhnutelné riziko kolísání trhů - to znamená pohybů nahoru i dolů, za které nelze ručit.

Reklamační řád

1. V případě, že má klient výhradu k mé poskytované službě, obrátí se v první řadě na mne. Udělám maximum pro dosažení jeho spokojenosti.
2. Reklamaci a stížnost řeší finanční zprostředkovatel přednostně.
3. Za řešení reklamace je zodpovědný finanční zprostředkovatel (vedoucí kanceláře), který ji řeší převážně osobně, může dílčí úkoly svěřit asistentce.
4. Lhůty pro vyřízení reklamací a stížností : Podle Zákona o ochraně spotřebitele (§ 19 / 3 ) vedoucí kanceláře rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení podstaty stížnosti a reklamace. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se vedoucí kanceláře s klientem nedohodne na delší lhůtě.
5. Klient předá finančnímu zprostředkovateli ( vedoucímu kanceláře ) svoji stížnost (reklamaci) prokazatelným způsobem (korespondenčně na adresu : Ing. Viktor harnach, PSČ 250 67 Klecany č, 345) nebo mailem na adresu : viktor.harnach@volny.cz
).
6. V podání uvede důvod  své reklamace ( stížnosti ) a požadovaný termín k jejímu vyřízení.
7. O reklamaci ( stížnosti ) se vede protokol, za jeho vedení je odpovědný finanční zprostředkovatel ( vedoucí kanceláře), vlastní vedení může svěřit asistentce.
8. O způsobu vyřešení reklamace ( stížnosti ) je klient vyrozuměn dohodnutým způsobem ( písemně na jeho adresu, mailem na jeho adresu).
9. Pokud by řešením reklamace nebyl klient uspokojen, může se obrátit se na Společnost finančních poradců, a.s. ( jejíž jsem členem, www.sfp.cz
). Pokud by ani tam nedosáhnul své spokojenosti, může se obrátit se na Asociaci finančních zprostředkovatelů a poradců ( jejíž jsem členem, www.afiz.cz ). Pokud by ani tam nedosáhnul své spokojenosti, může se obrátit na Českou národní banku, která vykonává dohled nad finančními trhy ( www.cnb.cz ). Pokud by ani tam nedosáhnul své spokojenosti, může se obrátit na soud ( mediaci ).
10. Protokoly o řešení reklamací ( stížností ) se v kanceláři finančního zprostředkovatele archivují nejméně po dobu 10 let .

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky